Προμήθεια έξυπνων μετρητών ενέργειας στο Λύκειο Προβατά Δήμου Σερρών


Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται για την προμήθεια έξυπνων μετρητών ενέργειας στο Λύκειο Προβατά Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής σε δημόσια κτήρια – 3EM” στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020", σύμφωνα με την αριθ. 696/2017, 505/2018, 734 & 871/2019 AΔΣ.

[ads-post] 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 79/2020 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι 24-09-2020 και ώρα 14:00.