Δήμος Σερρών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "EUROPE REUNITED"


Με την αριθ. 380/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «Europe Reunited» – με ακρωνύμιο rEUnite που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες- Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη” (Europe for Citizens- Strand 1: European Remembrance) και έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης, με την αριθ. 421/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η συμμετοχή και η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.120,00 € για την υλοποίηση των δράσεων του έργου ενώ με την αριθ. 38155/2020 Απόφαση Αντιδημάρχου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 15.120,00 € για την υλοποίηση του έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στην σχετική μελέτη.

[ads-post] 

Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 18/01/2021, στις 12:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, Υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 2321350134.