Responsive Ad Slot

Νεοτερα

latest

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών δηλώνει για τον χείμαρρο των Αγίων Αναργύρων...

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών δηλώνει για τον χείμαρρο των Αγίων Αναργύρων...

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

/ by Newsroom
Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών δηλώνει για τον χείμαρρο των Αγίων Αναργύρων...


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει ότι η αρετή της Δημοκρατίας είναι η αλήθεια. Η ρήση αυτή του Εθνάρχη αποτελεί ιερή παρακαταθήκη, για όλη την Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και για τον λόγο αυτό προβαίνω στην δήλωση αυτή, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια, σχετικά με το νομικό καθεστώς της εν γένει αντιπλημμυρικής θωράκισης του χειμάρρου των Αγίων Αναργύρων. Διότι, όσο και αν όλοι μας θέλουμε λύση, αυτή πρέπει να βασίζεται στην κείμενη νομοθεσία είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι.

Η απόσειση ευθυνών δεν είναι χαρακτηριστικό κανενός μας στην Περιφέρεια και το αναλυτικό σημείωμα που θα σας διανεμηθεί αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωσή σας και δι’ υμών του σερραϊκού λαού. Επιγραμματικά μόνο θα τονίσω ότι για το τμήμα του χειμάρρου των Αγίων Αναργύρων από την Κόκκινη Γέφυρα έως την Γέφυρα Σιγής υπάρχει από το 2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αναθέτει την σχετική αρμοδιότητα στον Δήμο. Η απόφαση αυτή ισχύει απολύτως μέχρι σήμερα και αναπτύσσει πλήρως την κανονιστική ισχύ της. Η αλλαγή της νομοθεσίας το 2018 με το πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την απόφαση του 2012.

Επομένως, όποιος ισχυρίζεται ότι η απόφαση του 2012 έχει απωλέσει την ισχύ της είτε δεν έχει σωστή ενημέρωση είτε πλανάται πλάνην οικτράν είτε, ακόμη χειρότερα, επιχειρεί να παραπλανήσει σκόπιμα τους συμπολίτες μας.

Αν, όμως, γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του Δήμου Σερρών ότι το έργο δεν είναι ανήκει στην αρμοδιότητά του, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στον σερραϊκό λαό για τον πακτωλό των χρημάτων που δαπανήθηκαν διαχρονικά από τον Δήμο για έργα και μελέτες στο συγκεκριμένο τμήμα του χειμάρρου.

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βάζοντας πάντα πρώτα τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτών, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας της με τους Δήμους, δηλώνει έτοιμη να εργαστεί και με τον Δήμο Σερρών για την επίλυση του θέματος αυτού, επί τη βάσει αμοιβαίως καλόπιστης συνεργασίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών
Παναγιώτης Σπυρόπουλος

[ads-post]

Α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΙΓΗΣ

Η διάταξη του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ περ. 15 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) ορίζει ότι στις αρμοδιότητες των αιρετών Περιφερειών μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και: « … 15. Ο καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα. …».

Πέραν αυτής της διάταξης, την ίδια εποχή ίσχυε και η διάταξη του άρθρου 5 Ν. 3010/2002, η οποία μεταξύ άλλων όριζε τα εξής: « … 2. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα μπορεί να μελετώνται και να εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ή να ανατίθενται από αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα συγκεκριμένα υδατορέματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών τους ορίων και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορέματος, εκτός των διοικητικών τους ορίων. Σε περίπτωση που το υδατόρεμα εκτείνεται σε διοικητικά όρια περισσότερων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα ως άνωαντιπλημμυρικά έργα μπορούν να μελετώνται και να εκτελούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της οικείας Περιφέρειας. Για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής στις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μπορεί να μελετώνται και να εκτελούνται και από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ύστερα από απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α) και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Η έγκριση των μελετών αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην προηγούμενη απόφασή του. Ο έλεγχος τήρησης των κειμένων διατάξεων για τα υδατορέματα στα διοικητικά όρια κάθε νομού ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Διατάξεις που προβλέπουν αρμοδιότητα ελέγχου και άλλων οργάνων διατηρούνται σε ισχύ. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (σ.σ. της τότε κρατικής, νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης), που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί ο παραπάνω έλεγχος να ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, που μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά.».

Με βάση την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002, ο Δήμος Σερρών το 2012, επί δημαρχίας κ. Πέτρου Αγγελίδη κινεί την διαδικασία και προκαλεί την έκδοση της υπ’ αριθ. 26210/04-04-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1424/30-04-2012), σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε: «… ανάθεση της αρμοδιότητας για τη σύνταξη μελετών, την εκτέλεση και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων καθώς και τον έλεγχο τήρησης των κείμενων διατάξεων για τα υδατορέματα στο Δήμο Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002, για το τμήμα του χειμάρρου Αγ. Αναργύρων από τη γέφυρα Σιγής (συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 463096.57, 4548350.71) έως την Κόκκινη γέφυρα (συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 461823.23,4551009.36).». Σημειωτέον ότι η απόφαση αυτή μέχρι σήμερα δεν ακυρώθηκε και δεν ανακλήθηκε με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο ούτε καταργήθηκε με την μεταγενέστερη τροποποίηση της νομοθεσίας. Συνεπώς, καλύπτεται και από το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και ισχύει απολύτως.

Εν συνεχεία, δημοσιεύεται ο νόμος 4258/2014, ο οποίος στην διάταξη του άρθρου 7 ορίζει ρητώς ότι: «… 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω αρμοδιότητες - μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης - και στους ακόλουθους φορείς:2.1. στους οικείους Ο.Τ.Α. α βαθμού, όταν το υπό μελέτη υδατόρεμα βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα στα διοικητικά τους όρια και δεν αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέματος, …». Επομένως, η απόφαση του 2012 δεν ανατρέπεται από τον νόμο του 2014.

Κατόπιν όλων αυτών, ο Δήμος Σερρών συντάσσει μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση του χειμάρρου των Αγίων Αναργύρων και την υποβάλλει το 2017 προς έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Επί της μελέτης αυτής η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντιφάσκοντας προς τις ίδιες της τις αποφάσεις, εκφέρει αρνητική άποψη, επικαλούμενη το νομικό κώλυμα ότι ο Δήμος στερείται αρμοδιότητος. Ενώ δηλαδή το 2012 η Αποκεντρωμένη αναθέτει την σχετική αρμοδιότητα στον Δήμο, το 2017 υποστηρίζει πως ο Δήμος στερείται αυτής. Αποτέλεσμα του σχετικού εγγράφου (με αριθ. πρωτ. 30318/11-07-2017) ήταν ο Περιφερειάρχης, κατά δεσμία αρμοδιότητα, να υπογράψει απόφαση απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης. Και δεν είχε περιθώριο ο Περιφερειάρχης να υπερκεράσει το σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης, διότι εκ του νόμου εμποδίζεται να ασκήσει τον οποιονδήποτε έλεγχο σε αποφάσεις ή κρίσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 326033(1960)/24-06-2020 υπόμνημα του Αν. Προϊσταμένου της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, στο ίδιο ως άνω αρνητικό (και ταυτόχρονα αντιφατικό προς την ίδια την απόφαση του 2012) έγγραφο της Αποκεντρωμένης, δινόταν η διέξοδος θετικής εισήγησης με τις εξής προϋποθέσεις: 1) Η κατά τόπον αρμόδια Π.Ε. Σερρών να δηλώσει πως αδυνατεί να εντάξει στον άμεσο προγραμματισμό της το εν λόγω αντιπλημμυρικό έργο, 2) Η κατά τόπον αρμόδια Π.Ε. Σερρών να συναινέσει στην κατασκευή του, βεβαιώνοντας παράλληλα πως δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στον χείμαρρο Αγίου Ιωάννη, του οποίου το υπό μελέτη υδατόρεμα αποτελεί κλάδο, 3) ο Δήμος να δηλώσει πως έχει την δυνατότητα μελέτης και εκτέλεσης του αντιπλημμυρικού έργου. Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Σερρών έλαβαν στις 16-10-2017 σχετικό έγγραφο του Δήμου Σερρών (αριθ. πρωτ. 44376) και απάντησαν στις 24-10-2017 (αριθ. πρωτ. 442722/4335) ότι αδυνατούν να εντάξουν στον άμεσο προγραμματισμό τους το εν λόγω αντιπλημμυρικό έργο, συναινούν στην κατασκευή του, βεβαιώνοντας παράλληλα πως δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στον χείμαρρο Αγίου Ιωάννη, του οποίου το υπό μελέτη υδατόρεμα αποτελεί κλάδο. Δηλαδή οι 2 από τις 3 προϋποθέσεις που έθετε η Αποκεντρωμένη, για να εκτελεστεί το έργο από τον Δήμο και αφορούσαν τις δικές μας ενέργειες έγιναν άμεσα. Από εκεί και πέρα, όμως, (Οκτώβριος 2017) δεν υπήρξε καμία ενέργεια από τον Δήμο Σερρών.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η τροποποίηση που επέφερε ο Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) με το άρθρο 224 σε τίποτε δεν επηρεάζει την απόφαση του 2012.

Β) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

α) δέσμευση πίστωσης 700.000,00 ευρώ για την μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης τμήματος ρεμάτων Αγίου Ιωάννη Εμμανουήλ Παππά – Πεντάπολης Μεσορράχης Δήμητρας και Αγίας Βαρβάρας από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. β) Πίστωση 1.100.000,00 ευρώ για έργα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρρου και του Δ.Δ. Βαρικού του Δήμου Ηράκλειας. Το έργο αποσκοπεί στις αναγκαίες εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των φερτών υλικών και αποκατάσταση της διατομής της βαθιάς κοίτης του ποταμού Στρυμόνα κατάντη της λίμνης Κερκίνης, γ) 1.200.000,00 ευρώ για έργα απομάκρυνσης νησίδων στην περιοχή των Δήμων Εμ. Παπά και κυρίως της Βισαλτίας επί του ποταμού Στρυμόνα. δ) Πίστωση, συνολικού ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης – ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων». ε) Πίστωση 1.000.000,00 ευρώ για την ενίσχυση των αναχωμάτων της τάφρου Μπέλιτσας στους οικισμούς Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης. Και φυσικά στ) τα περίπου 10.000.000,00 ευρώ που δόθηκαν για την ενίσχυση του ανατολικού αναχώματος της Λίμνης Κερκίνης.
Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σας Ενδιαφερουν και Αυτα...
SerresVoice.gr © all rights reserved
Μέλος της KARMA Advertising GROUP