Δήμος Σερρων: Ενεργειακή επιθεώρηση & έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την υλοποίηση της πράξης “Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών


Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών "Ενεργειακή επιθεώρηση & έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την υλοποίηση της πράξης “Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 2.166,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

[ads-post] 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.